Đầu tư và kinh doanh

Home»Posts»Đầu tư và kinh doanh

Những bài viết về Đầu tư và kinh doanh – Công ty Dịch vụ kế toán Tầm Nhìn Việt.

————————————————–

Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 của Luật đầu tư